over de praktijk

tulpen6
tulpen7
tulpen2
tulpen1
previous arrow
next arrow
Shadow

Over de praktijk

Wat doet een Psychotherapeut en GZ-psycholoog?

Psychotherapeut

De psychotherapeut behandelt cliënten met complexe psychische problemen die vaak in de persoonlijkheid zijn geworteld en al langere tijd aanwezig zijn. Het gaat om persoonlijkheidsproblematiek, angst- en stemmingsstoornissen, identiteitsstoornissen en gedragsstoornissen.

Een psychotherapeut is goed opgeleid in het interpreteren van de informatie die u geeft. Hieruit volgt een probleemanalyse en een indicatiestelling. De psychotherapeut gebruikt verschillende methodieken en kan persoonsgericht maar ook klachtgericht werken. De therapeutische relatie tussen cliënt en therapeut staat centraal. De behandelingen zijn meestal wekelijks en langerdurend.

In dit geval is Myra Lohues zowel psychotherapeut als GZ-psycholoog. Na de opleiding tot GZ-psycholoog heeft ze nog een 3-jarige intensieve opleiding tot psychotherapeut gevolgd.

GZ- Psycholoog

De GezondheidsZorgpsycholoog is een psycholoog, die na de universiteit een twee jarige postdoctorale opleiding gevolgd heeft. Zij is gespecialiseerd in kortdurende behandelingen in de (Basis of) Generalistische GGZ, meestal 5-11 gesprekken.
De behandeling is gericht op actuele psychische problemen en klachten in de levenssfeer of op de psychische aspecten die samengaan met lichamelijk ziekten of invaliditeit.
Hoofdzaken zijn diagnostiek en behandeling op basis van psychologische kennis en ervaring, waarbij gebruik wordt gemaakt van deeltechnieken uit de verschillende therapeutische stromingen.

Welke behandelmethoden gebruiken wij?

Multidisciplinaire richtlijnen
We werken zoveel mogelijk volgens de meest recente multidisciplinaire richtlijnen (bijv angst en depressie). Richtlijnen geven een leidraad voor de dagelijkse praktijk van diagnostiek, behandeling en praktijkvoering. Ze bevatten ook een weergave van de visie van patiënten op (noodzakelijke) zorg en ze zijn multidisciplinair. Meerdere beroepsgroepen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming en kunnen ze dus gebruiken. Ze zijn zoveel mogelijk gebaseerd op gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek.

Cognitieve gedragstherapie
In de cognitieve gedragstherapie staat het menselijke gedrag centraal in wisselwerking met omgevingsfactoren. Iedereen doet, denkt en voelt op een bepaalde manier, zoals hij dat in zijn leven geleerd heeft. Gedachten, gevoelens en gedrag zijn op een bepaalde manier met elkaar verbonden. Emotionele- en gedragsproblemen komen voort uit of worden in stand gehouden door disfunctionele opvattingen, denkfouten en basisideeën (schema’s). Door anders te leren denken en doen zullen psychische problemen verminderen of verdwijnen.

De gedragstherapie is in eerste instantie gericht op het opheffen van concrete problemen of klachten. Soms kunnen ervaringen uit het verleden ter sprake komen en kan het ook nodig zijn om deze ervaringen te verwerken. Met behulp van de therapie kunt u nieuwe, positieve ervaringen opdoen met de therapeut en met andere (werk) relaties, waardoor uw zelfvertrouwen zal groeien.

Het behandelplan wordt samen met de cliënt opgesteld, de doelstellingen worden zo concreet en haalbaar mogelijk geformuleerd. Meestal wordt er gewerkt met oefeningen en huiswerkopdrachten. De behandeling is vaak kortdurend, tussen de vijf en elf sessies.

Voor uitgebreide informatie en diverse brochures over cognitieve gedragstherapie, zie VGCT

EMDR
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een geprotocolleerde methode die wordt toegepast bij acute en chronische traumatisering en ook bij de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek om belemmerende overtuigingen op te ruimen. EMDR heeft tot doel de verwerking te bevorderen en de spanning die herinneringen aan de traumatische ervaringen oproepen, te verminderen. Dit gebeurt door de cliënt met behulp van gerichte vragen te stimuleren om zich vanuit een ‘hier en nu’ perspectief te concentreren op een herinnering aan een schokkende ervaring uit het verleden. Vervolgens wordt dit gecombineerd met afleidende prikkels zoals handbewegingen voor de ogen. Voor uitgebreide informatie zie EMDR Hier kunt u diverse brochures downloaden en een filmpje zien van een EMDR therapie.

Oplossingsgerichte therapie
Bij oplossingsgerichte therapie is het doel om mensen flexibeler te maken in het oplossen van hun problemen, mogelijkheden te scheppen en hoop voor de toekomst te geven. Er wordt uitgegaan van de kracht en de creativiteit van de cliënt en diens probleemoplossend vermogen. De onderliggende gedachte is dat de cliënt. de oplossing al in zich heeft en dat door het stellen van specifieke vragen dit proces bevorderd kan worden.

Werkwijze

Verwijsprocedure voor cliënten
Landelijk zijn er afspraken gemaakt over samenwerking en verwijzingen naar de verschillende echelons die zijn vastgelegd in de generieke module: “Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ (LGA). Dat betekent dat, over het algemeen, u zich met uw klachten eerst bij de huisarts meldt. Die kijkt samen met u of de klachten met een paar korte gesprekken verdwijnen. Als dat niet het geval is, zal hij u meestal doorsturen naar de POH GGZ, de assistente van de huisarts op GGZ gebied. Deze zorg is gratis. De POH GGZ zal, als de huisartsenpraktijk daarover beschikt, gebruik maken van een triage-instrument. Dat wil zeggen dat de POH GGZ samen met u een uitgebreide lijst invult. Met de resultaten kan beter bepaald worden naar wie u het beste verwezen kan worden. Dat zijn ondermeer de volgende opties:

  • u blijft bij de POH GGZ omdat het om lichte GGZ problematiek gaat
  • u wordt doorgestuurd naar de Basis GGZ, een GZ-psycholoog (vrijgevestigd of via een instelling)
  • u wordt doorgestuurd naar de Specialistische GGZ
  • u wordt doorgestuurd naar de psychiater (vaak ook in combinatie met Specialistische GGZ)
  • u wordt naar een heel andere discipline verwezen: maatschappelijk werk, diëtiste, fysiotherapeut etc.

Met een verwijzing van de huisarts kunt u zich telefonisch of per e-mail bij ons aanmelden. Let op!: idien u voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen heeft u altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig. U kunt zich ook digitaal aanmelden. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar kan een verwijzing van uw bedrijfsarts of specialist ook volstaan.
De huisarts noemt op de verwijzing altijd een vermoeden tot een DSM V stoornis en of hij denkt dat er sprake is van Basis of Specialistische GGZ. Soms voegt hij nog extra informatie toe indien hij dat noodzakelijk acht. Soms zal uw hulpverlener nog aanvullende vragen hebben en dan bellen we hem (uiteraard met uw toestemming). Cliënten die kortdurende, klachtgerichte zorg zoeken kunnen terecht binnen de Basis (generalistische) GGZ. Wanneer er sprake is van ernstige verslaving of suïcidaliteit dan is behandeling in een instelling passender. Cliënten die langdurende zorg nodig hebben en meer persoonsgericht behandeld willen worden, kunnen in de Specialistische GGZ behandeld worden.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?
Tijdens ons telefonisch contact over uw aanmelding wordt u verwezen naar deze website zodat u zich alvast op onze werkwijze en op de praktische praktijkzaken kunt oriënteren.
Na de aanmelding sturen we u een intake formulier en een klachteninventarisatie (SCL 90, BSI of OQ45-sd) waarmee we inzicht krijgen hoe u zich voelt. Aan het einde van de behandeling (of in het midden als de behandeling langer duurt) herhalen we deze meting en kunnen zodoende een vergelijking maken (ROM, Routine Outcome Measurement)
In het eerste face-to-face gesprek, dat ook wel intakegesprek wordt genoemd, gaan we eerst in op praktische zaken en het tekenen van de benodigde papieren (behandelovereenkomst, toestemming voor berichtgeving aan de huisarts en evt een privacy-verklaring).

Daarnaast bestaat een groot deel van de intake uit het praten over uw zorgvraag, wensen en verwachtingen. De aard, de ernst van de problematiek en de achtergrond van uw klachten worden tevens geïnventariseerd. We bespreken ook uw huidige situatie, werk, hobby’s, relaties en levensloop. Wanneer noodzakelijk betrekken we ook uw omgeving erbij, zoals bijvoorbeeld partners of ouders. Uiteraard gebeurt dit in overleg met u. Soms wordt aanvullend diagnostisch materiaal ingezet. Wij maken ook, indien noodzakelijk, gebruik van een triage-instrument mocht dat niet door de huisarts/POH GGZ zijn gebeurd. Met die laatste lijst kunnen we een nóg betere inschatting maken welke zorg het beste bij u past.
Vanaf het tweede/derde gesprek gaan we de behandelfase in. Die bestaat uit het regelmatig afspreken waarin we de door u ingebrachte onderwerpen en evt opdrachten bespreken. In een van de eerste sessies maken we ook een indicatiestelling en behandelplan waarin we concreet de behandeldoelen schrijven. Er wordt met bibliotherapie gewerkt en we vragen u om tussen de sessies door actief te blijven door bijvoorbeeld opdrachten en gedragsexperimenten uit te voeren.

Voordat de laatste sessie van de behandeling plaatsvindt, sturen wij u zoals eerder genoemd opnieuw de klachteninventarisatie SCL 90 (of BSI of OQ45-sd) en een klanttevredenheidsonderzoek. Dat laatste onderzoek dient voornamelijk voor onszelf om zaken te blijven verbeteren.

Wij beschikken over MyMindspace voor huisartsen en andere hulpverleners in de eerste lijn. Via deze beveiligde e-mailverbinding kan informatie over cliënten worden uitgewisseld met de huisarts, zoals een informatiebericht over de intake, de afsluiting of de voortgang van de behandeling. Dit gebeurt alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt. De huisarts kan het bericht via zorgmail direct in het HIS (Huisartsen Informatie Systeem) plaatsen. Ook de huisarts kan op deze manier veilig met ons communiceren.

Waarneming en CRISIS
Tijdens vakantie, bij-en nascholing wordt de waarneming in de praktijk geregeld met collega’s van PSYCC  Indien er sprake is van een crisis moet u altijd contact met de huisarts of huisartsenpost opnemen. Voor details over de vakanties kijk svp op de pagina ‘aanmelden’ van deze site.

Wachtlijst
Op de aanmeldpagina worden de wachttijden genoemd. Er wordt geen onderscheid gemaakt in hoofddiagnosegroepen.
Wij hanteren geen wachttijd tussen het eerste intakegesprek en de behandeling.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Privacy statement

Hier vindt u het PRIVACY STATEMENT Psychologenpraktijk Myra Lohues