kwaliteitsstatuut

tulpen6
tulpen7
tulpen2
tulpen1
previous arrow
next arrow
Shadow

Kwaliteitsstatuut 2023

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut versie 3.0.
I. Algemene informatie
Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Myra Lohues
BIG-registraties: 09909668425
Basisopleiding: Universiteit Utrecht; Psychologie van Arbeid, Gezondheid & Organisatie
AGB-code persoonlijk: 94006980
Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psychologenpraktijk Myra Lohues
E-mailadres: my.lohues@ziggo.nl
KvK nummer: 30242700
Website: www.psychologenprakijkmyralohues.nl
AGB-code praktijk: 94056340
Biedt zorg aan in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz


Clienten kunnen bij mij terecht voor angstklachten, stemmingsklachten en
persoonlijkheidsproblematiek. Methoden die gebruikt worden: cognitieve therapie, schematherapie, psychodynamische psychotherapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie. Ik bied individuele therapie
maar indien het wenselijk is, wordt de partner of omgeving erbij betrokken. Tevens bestaat de mogelijkheid om eHealth toe te passen.

Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Depressie
Angst
Restgroep diagnoses
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Persoonlijkheid
Somatoforme stoornissen

Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: Myra Lohues
BIG-registratienummer: 29909668416
Indicerend regiebehandelaar 2
Naam: Myra Lohues
BIG-registratienummer: 09909668425
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: Myra Lohues
BIG-registratienummer: 29909668416
Coördinerend regiebehandelaar 2
Naam: Myra Lohues
BIG-registratienummer: 09909668425
Professioneel (multidisciplinair) netwerk

Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder: Huisartsenpraktijk(en), collegapsychologen en -psychotherapeuten, ggz-instellingen en psychiaters.
Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met :
De huisartsen van het Gezondheidscentrum Prinsenhof in Utrecht, Huisartsenpraktijk Weerdsingel en diverse andere huisartspraktijken.
Andere partners:
Drs. A. Cordova, psychotherapeut, BIG 19923925816
Drs. M. Meulemans, psychotherapeut BIG 19923903116
Drs. A. Daniels, psychotherapeut BIG 29909650216
Drs. S. Keur, GZ-psycholoog BIG 99918334225
Diverse POH’s van diverse huisartspraktijken in Utrecht / De Bilt
Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft: medicatie met de huisarts of consultatie bij de psychiater.
Ik neem deel aan een aantal verschillende intervisie groepen met GZ-psychologen en psychotherapeuten. Hier bespreken we een casus om te kijken of we goed behandelen en om tips van collega’s te krijgen.

Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst). Bij crisis mogen cliënten me altijd proberen te bellen maar ik ben niet altijd beschikbaar. Daarom geef ik altijd aan dat client ook naar de huisarts kan bellen. Die kan dan zo nodig de crisisdienst van de GGZ inschakelen.
Crisis wordt geregeld via de reguliere weg: huisarts en die roept crisisdienst in.


Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieders: Drs. A. Cordova, psychotherapeut, BIG 19923925816
Drs. M. Meulemans, psychotherapeut BIG 19923903116
Drs. C. Folmer, psychotherapeut BIG 29001168016
Drs. A. Daniels, psychotherapeut BIG 29909650216
Drs. S. Keur, GZ-psycholoog BIG 99918334225
In mijn rol als regiebehandelaar in de ggz werk ik monodisciplinair. Voor het behouden van mijn registratie als beroepsbeoefenaar en de verplichtingen die voortvloeien uit de visitatie van mijn
beroepsgroep neem ik deel aan 2 lerende netwerken met collega’s uit dezelfde beroepsgroep.
Deelname aan extra multidisciplinaire lerende netwerken gaat ten koste van de zorg aan patiënten vanwege de benodigde tijd en inspanningen die daarvoor nodig zijn. Daarom beperk ik mij op dit moment tot de
lerende netwerken die ik hierboven heb aangegeven.
Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Per netwerk komen we minimaal 6 x per jaar bij elkaar en werken aan de hand van een agenda waarbij iedere sessie iedere zorgverlener een onderwerp inbrengt. Dit kan gaan over een casus of over
praktijkvoering, reflectie op eigen handelen, kwaliteitsstandaarden, zorgprogramma’s, trainingen of boeken. De bijeenkomsten worden vastgelegd in notulen en gaat gepaard met een aanwezigheidslijst.

Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja, met Achmea Zilveren Kruis.
Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
www.psychologenpraktijkmyralohues.nl

Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:
– Intervisie
– Visitatie
– Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/Kwaliteitscriteria.pdf
Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij:
de LVVP, de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten. Een LVVP-klachtenfunctionaris van
Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088)
234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.
Link naar website:
https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/
Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Mijn collega’s mw A. Daniels en S. Keur, website: www.psycc.nl
Mijn collega’s mw M. Meulemans en A. Cordova, Emmalaan 35 Utrecht
Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten.


II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
Wachttijd voor intake en behandeling
Cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling op: www.psychologenpraktijkmyralohues.nl
Aanmelding en intake
De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld:
U kunt zich via het aanmeldformulier op de website aanmelden maar u mag ook bellen. Vervolgens maken we een afspraak voor een eerste afspraak. Er zit geen wachttijd tussen de afspraak (intake) en
de behandeling zelf.
Ik geef informatie over de werkwijze, formulieren, wachttijden en vergoedingen.
Ik doe zowel de intake als de behandeling zelf. Dus men heeft dezelfde behandelaar gedurende het hele proces (muv vakanties mogelijk).
Communicatie met client verloopt via telefoon, e-mail, zorgmail of Zoom. Daarnaast uiteraard de face-to-face gesprekken.
Ik verwijs de cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de cliënt.
Behandeling
De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt).
Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft.
Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Ik vraag schriftelijk toestemming aan de cliënt of ik met anderen contact op mag nemen; ik maak een aantekening in het dossier. Het proces
is transparant en cliënt kan een kopie van behandelplan, brieven krijgen (beschikbaar via de persoonlijke E-health pagina).
Voortgang van de behandeling wordt gemonitord door voortbesprekingen in de behandelsessie, behandelplan evaluaties; vragenlijsten ROM.
Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) op de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Bij alle behandelingen maak ik gebruik van een ROM lijst bij aanvang van de behandeling en (soms een tussenmeting) aan het einde wederom dezelfde ROM vragenlijst om zodoende te kunnen vergelijken. Tussentijdse evaluatie vindt ook altijd mondeling plaats en gaat ook via zelfevaluatie
schalen.
Evaluatie aan het eind van de behandeling gebeurt via een klanttevredenheidsonderzoek. Daarnaast wordt getoetst wat men van de behandeling vond. Dus ook altijd een face-to-face evaluatie.
Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen.
De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt.
Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt.
Omgang met patientgegevens
Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals.
In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle).
Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:

III. Ondertekening
Naam: Myra Lohues
Plaats: Utrecht
Datum: 12-12-2019
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat dit kwaliteitsstatuut.